Україна
місцеве самоврядування
Петропавлівська селищна рада
Петропавлівський район, Дніпропетровська область
Проект рішення
від 05 жовтня 2021р.№ 
Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Петропавлівської селищної територіальної громади на 2021 – 2027 роки»
Опубліковано 05 жовтня 2021

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», з метою відкритості роботи Петропавлівської селищної ради, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і засобами масової інформації, селищна рада:

ВИРІШИЛА:


 • Затвердити Порядок проведення громадського обговорення Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Петропавлівської селищної територіальної громади на 2021 – 2027 роки (додається).
 • Дане рішення оприлюднити відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями і засобами масової інформації.

 

                                 

 

Виконуючий обов’язки                            

селищного голови                                                                         Лариса ЗАМУРА


 

Додаток

до проекту  рішення  


ПОРЯДОК

 проведення громадського обговорення Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Петропавлівської  селищної територіальної громади  на 2021 – 2027 роки


1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення громадського обговорення Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Петропавлівської селищної територіальної громади на 2021 – 2027 роки (далі – Порядок)  визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень). Порядок є нормативно-правовим актом, розробленим відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та селищної територіальної громади  на 2021 – 2027 роки з метою реалізації законного права мешканців громади на участь у громадському обговоренні, що враховує реалізації державної політики».

        1.2. Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для проведення громадського обговорення  Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Петропавлівської взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.

1.3. Предметом громадського обговорення є проєкт Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Петропавлівської селищної територіальної громади  на 2021 – 2027 роки (далі –  Стратегія).

1.4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних задач:

- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо затвердження Стратегії;

- з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;

- прийняття рішення з обговорюваного питання.

1.5. Участь у громадському обговоренні Стратегії можуть брати:

-  фізичні особи,

- залучені організаторами громадського обговорення фахівці та експерти,

- представники громадських організацій, які зареєстровані чи/та діють на території селищної ради,

- суб’єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані чи/та діють на території селищної ради,

- представники державних та комунальних установ та організацій, які зареєстровані чи/та діють на території  селищної ради ;

- депутати та посадові особи Петропавлівської селищної ради.

1.6. Громадське обговорення проєкту Стратегії має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведення громадського обговорення

1.7. Громадське обговорення передбачає:

- оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення,

- опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) з питань громадського обговорення;

-  узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.


2. Порядок організації громадського обговорення


2.1. Громадське обговорення може проходити у формі конференції, форуму,  засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, Інтернет-конференції, електронної консультації та інше, виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та організаційних можливостей ради.

2.2. Громадське обговорення проводиться протягом 30 днів з дня надходження (реєстрації) селищною радою  проєкту Стратегії. У разі, якщо 30-й день припадає на вихідний (субота, неділя) або святковий неробочий день, громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше останнього робочого дня в межах встановленого 30-ти денного строку.

2.3. Організацію громадських обговорень з питань, визначених цим Порядком, здійснює Петропавлівський селищний голова.

2.4. З метою проведення громадського обговорення селищний голова приймає  розпорядження.  Розпорядження селищного голови  повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце  та строк його проведення, форму проведення  та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення.

У разі проведення громадського обговорення у формі конференцій, форумів,  засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у розпорядженні селищного голови визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.

2.5. Робоча група з організації проведення громадського обговорення:

- готує і оприлюднює інформацію про призначення громадського обговорення проєкту Стратегії;

- сповіщає про проведення громадського обговорення проєкту Стратегії ;

- визначає цільові групи та ефективні способи інформування потенційних учасників щодо участі у громадському обговоренні проєкту Стратегії;

- залучає за необхідності до участі у громадському обговорення проєкту Стратегії фахівців та експертів;

- реєструє, розглядає та узагальнює пропозиції громадськості;

- забезпечує реєстрацію учасників та ведення протоколу;

- опрацьовує пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення проєкту Стратегії;

- вирішує інші організаційні питання щодо проведення громадського обговорення проєкту Стратегії;

- оприлюднює результати громадського обговорення проєкту Стратегії.

2.6. Повідомлення про громадське обговорення проєкту Стратегії оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня його надходження шляхом опублікування такої інформації у засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному веб-сайті Петропавлівської селищної ради.

2.7. Повідомлення про обговорення проєкту Стратегії повинно містити

- інформацію про зміст та мету Стратегії;

- відомості про розробників Стратегії;

- інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції;

-  інформацію про форму громадського обговорення;

-  порядок  та строк надання пропозицій, зауважень тощо;

2.8. Пропозиції громадян, представників установ/організації подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, адреси та контактного телефону особи, яка їх подає. Юридичні особи додатково вказують їх місцезнаходження.

2.9. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

2.10. Пропозиції/зауваження підлягають реєстрації і розглядаються у 5-ти денний строк. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь.

2.11. Робоча група протягом 2 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій/зауважень готує узагальнений аналіз пропозицій/зауважень, що надійшли під час проведення громадського обговорення проєкту Стратегії.


3. Порядок проведення та оприлюднення результатів громадського обговорення проєкту Стратегії

 

3.1 Під час громадського обговорення, яке проводиться за визначеною формою та у відповідні строки, доповідається про зміст проєкту Стратегії, що є предметом відповідного обговорення, узагальнені пропозиції/зауваження з цього питання, результати їх розгляду.

3.2. У випадку, якщо громадське обговорення проєкту Стратегії проводиться у формі конференції, форуму, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, то головуючим може бути селищний голова або секретар селищної ради.

3.3. Під час громадського обговорення проєкту Стратегії ведеться протокол, що повинен містити перебіг обговорення, в тому числі інформацію про предмет, час і місце проведення громадського обговорення; організатора та кількість учасників обговорення; короткого змісту доповідей і виступів учасників обговорення; пропозицій, звернень та рекомендацій, висловлених в ході обговорення; результатів голосування.

3.4. Пропозиції/зауваження, висловлені під час громадського обговорення проєкту Стратегії, можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені.

3.5. Протокол громадського обговорення Стратегії підписується головуючим та секретарем. До протоколу додається список учасників заходу з вказанням прізвища, імені, по - батькові та адреси. Протокол громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Петропавлівської селищної ради.

3.6. Робоча група протягом трьох робочих днів після закінчення терміну громадського обговорення проєкту Стратегії готує звіт про підсумки громадського обговорення, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні, а також узагальнений аналіз пропозицій/зауважень, що надійшли під час проведення громадського обговорення. Звіт про підсумки громадського обговорення проєкту Стратегії підписується усіма членами робочої групи.

3.7. Оприлюднення підсумків громадського обговорення Стратегії здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Петропавлівської селищної ради та у інший спосіб.


4. Прикінцеві положення


4.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються виключно на пленарному засіданні Петропавлівської селищної ради.

4.2. Питання щодо проведення громадського обговорення проєкту Стратегії, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3. Вимоги, встановленні цим Положенням, є обов’язковими для виконання на території Петропавлівської селищної ради.Секретар селищної  ради                                            Лариса ЗАМУРА


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux