Україна
місцеве самоврядування
Петропавлівська селищна рада
Петропавлівський район, Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 22 листопада 2019р. № 710-30/VIІ
30 сесія
VII скликання
Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради
Опубліковано 24 січня 2020

Затверджено:

рішенням сесії селищної ради

від 22.11.2019 року

№710-30/ VIІ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради

 

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» (далі-центр) утворюється з метою забезпечення надання   адміністративних послуг при виконавчому комітеті  Петропавлівської селищної ради.                        


2. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради надає адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Петропавлівської селищної ради.    

 

3. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Петропавлівської селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

 

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається та затверджується рішенням селищної ради, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

На основі узгоджених рішень через центр можуть надаватися адміністративні послуги облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

 

6. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центр, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

 

7. У центрі за рішенням селищного голови також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

 

8. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг у центрі здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єктів звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Надання суб’єктам звернень консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів не вважаються супутніми послугами та здійснюються адміністраторами центру на безкоштовній основі.

 

9. При наданні адміністративних та інших послуг забезпечуються:

 1. вільний доступ до приміщення центру, в тому числі комфортні умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, що передбачають облаштування входу до приміщення центру пандусом, кнопкою виклику чергового, наявність відповідної санітарної кімнати з урахуванням потреб такої категорії громадян;
 2. облаштування місць прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами та/або інформаційними матеріалами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;
 3. розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради у мережі Інтернет, інших веб-ресурсах інформації про порядок надання адміністративних та інших послуг, графік роботи центру;
 4. можливість надання консультацій та інформації про хід розгляду заяв суб’єктів звернень за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку);
 5. видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні та інші послуги, безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні центру;
 6. створення умов для суб’єктів звернень щодо висловлення зауважень і пропозицій стосовно якості надання адміністративних та інших послуг шляхом встановлення відповідної скриньки, розміщення у видному та доступному місці книги відгуків і пропозицій, а також використання додаткових засобів (електронна система оцінки якості обслуговування, офісний мольберт для збору рекомендацій тощо).

За рішенням голови селищної ради також можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернень. 

 

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора – посадової особи селищної ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою селищної ради.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою селищної ради, виходячи з принципу забезпечення якісного й оперативного прийому суб’єктів звернень.

 

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6)    надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 

14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

15. Центр очолює начальник-адміністратор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою селищної ради.

 

16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, в тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та інших послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові селищної ради щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, представників суб’єктів надання адміністративних та інших послуг, що беруть участь у роботі центру;

7) забезпечує передачу суб’єктам надання адміністративних та інших послуг відповідних матеріалів для розгляду скарг та їх оперативного розв’язання, вживає заходів у межах повноважень щодо їх розгляду у визначені законодавством терміни;

8) може здійснювати функції адміністратора;

9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, цим Положенням та Регламентом центру.

 

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.  

 

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень за рішенням голови селищної ради можуть утворюватися віддалені робочі місця  адміністраторів центру, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, затвердженого рішенням селищної ради.  

 

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр, який працює: понеділок, вівторок, середа з 8-00 до 17-00 годин, четвер з 8-00 до 20-00 годин, п’ятниця з 8-00 до 15-45 годин, без перерви на обід.

Час прийому суб’єктів звернення у віддалених робочих місцях  адміністраторів центру (в разі їх утворення) визначається головою селищної ради.

 

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Фінансування може здійснюватися й за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

Секретар селищної ради                       Л.М. Замура

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux