Проєкт програми
опубліковано 15 листопада 2021 року о 17:36

 проєкт ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В УМОВАХ СПРАВЕДЛИВОЇ ТРАНСФОРМАЦЇЇ НА 2022  -2024 РОКИ

 

ЗМІСТ

 

Вступ

РОЗДІЛ 1. Аналіз соціально-економічного потенціалу Петропавлівської селищної територіальної громади

1.1 Характеристика територіальної громади

1.2 Демографія і суспільні проблеми

1.3 Економічний потенціал

1.4 Гірництво і енергетика

1.5 Професійна діяльність

1.6 Забруднення довкілля

1.7 Творчі промисловості (креативні індустрії)

1.8 Туризм

РОЗДІЛ 2. Трансформаційні зміни у Петропавлівській територіальній громаді

РОЗДІЛ 3. SWOT-аналіз

РОЗДІЛ 4. Сценарії розвитку громади

РОЗДІЛ 5. Пріоритети, цілі і напрямки діяльності

РОЗДІЛ 6. Досвід Німеччини і Польщі, приклади проектів для впровадження в громаді

РОЗДІЛ 7. Моніторинг виконання Програми

РОЗДІЛ 8. Джерела фінансування і механізми реалізації


ВСТУП

Загострення глобальних екологічних проблем пришвидшило прийняття на міжнародному рівні рішень, пов’язаних із обмеженням видобутку та використання викопних джерел енергії, у тому числі вугілля. Однак, тривалий час цей напрям господарської діяльності визначав розвиток цілих регіонів у межах окремих держав, зокрема й Західного Донбасу в Україні.

Тому відмова від вуглевидобутку не є одномоментною; це тривалий процес, що потребує виваженої позиції на різних рівнях управління. Петропавлівська селищна територіальна громада вже відчула наслідки зазначеного процесу: постала гостра необхідність економічного перепрофілювання території та перекваліфікації мешканців, зайнятих у сфері вуглевидобутку. Окрім того, поряд із необхідністю долати економічні наслідки, помітної значимості для монопрофільних територій набувають питання вирішення екологічних та соціальних проблем.

Саме тому особливої актуальності для Петропавлівської  територіальної громади набуває Програма економічної диверсифікації в умовах справедливої трансформації на 2021-2024 роки (далі – Програма). Даний програмний документ є комплексним, а тому повинен стати чітким орієнтиром для подальшої стратегічної та програмної діяльності у межах Справедливої трансформації вугільних територій для Петропавлівської територіальної громади.

Метою Програми є визначення базису для економічної диверсифікації технологічних та суспільних змін у громаді, а також ідентифікація напрямів, цілей і заходів для реалізації цих змін.

У Програмі за результатами аналізу поточного соціально-економічного стану громади та оцінки окремих аспектів екологічного стану довкілля визначено актуальні проблеми розвитку Петропавлівської територіальної громади, сформовано пріоритети та відповідні стратегічні цілі трансформаційної діяльності. Шляхи їх досягнення конкретизовано у вигляді проектів та заходів для реалізації. Для проведення успішної трансформації території необхідним є залучення значних фінансових ресурсів, оскільки процес економічних та соціальних перетворень надзвичайно дорогий. Тому у Програмі визначені джерела фінансування програмних проектів, а також акцентовано увагу на принципі пріоритетності завдань. Це дозволить досягти очікуваних результатів і створить передумови для довготривалого стійкого розвитку громади.

З огляду на зазначене, Програма є відкритим документом із можливістю його оновлення упродовж найближчих років зобов’язаннями, що реалізовуватимуться у середньостроковій та довгостроковій перспективі із залученням нових, доступних у фінансовій перспективі на 2021-2027 роки, джерел фінансування.

Положення Програми цілком корелюються із національними, обласними та локальними стратегічними й програмними документами. Зокрема, із:

 • Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, а саме завданнями за напрямом «Соціально-економічна трансформація територій, де перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства»:
 • Спрощення умов та стимулювання започаткування і ведення малого і середнього бізнесу на територіях, де перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства;
 • Розроблення та запровадження програми пільгового кредитування на відкриття власної справи для вивільнених працівників вугільної галузі та членів їх сімей.
 • Стратегією регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, а саме Стратегічною ціллю 1 «Посилення економічної конкурентоспроможності регіону»;
 • Стратегією поводження з твердими побутовими відходами у субрегіоні «Західний Донбас» до 2042 року, зокрема із її метою – вирішення спільних проблем і реалізація завдань у сфері управління відходами, поліпшення стану навколишнього середовища і підвищення якості життя у субрегіоні «Західний Донбас» через об’єднання ресурсів і реалізацію інтересів усіх адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального об’єднання, яке охоплює загальну географічну територію, де кожний учасник об’єднання має юрисдикцію планувати та діяти на відповідній її частині.

 


 

РОЗДІЛ 1. Аналіз соціально-економічного потенціалу Петропавлівської селищної територіальної громади

 

1.1 Характеристика територіальної громади

Загальна площа Петропавлівської громади – 225,14 кв. км, що складає 0,71% від площі Дніпропетровської області.Рисунок 1.1 – Географічне розташування Петропавлівської селищної  територіальної громади

Адміністративний центр – смт Петропавлівка – знаходиться на відстані 127 км від обласного центру м. Дніпро, 90 км від районного центру м. Синельникове та 611 км від м. Київ. Відстань від адміністративного центру громади до майже усіх населених пунктів не перевищує 21 км.

До складу Петропавлівської селищної територіальної громади входить Петропавлівська селищна рада, Самарська та Лозівська сільські ради, котрі, у свою чергу, об'єднують 8 населених пунктів.

Площа сільськогосподарських угідь Петропавлівської селищної територіальної громади складає 19 382,4708 га, із котрих 15 298,9922 га припадає на ріллю.

Ліси та інші лісовкриті площі складають 673,1817 га.

Землі історико-культурного призначення (з усіх земель) складають 1,2369 га.

Площа водойм дорівнює 342,19 га.

Також у межах громади перебувають такі землі:

 • землі житлової та громадської забудови – 198,8567 га;
 • землі промисловості – 197,5454 га;
 • землі комерційного використання – 33,4355 га;
 • землі громадського призначення – 35,0388 га;
 • землі змішаного використання – 1,4394 га;
 • землі, що використовуються для транспорту та зв`язку – 262,4821 га;
 • землі, що використовуються для технічної інфраструктури – 138,9693 га;
 • землі, що використовуються для відпочинку та інші відкриті землі – 171,3442 га.

Станом на початок 2021 року 147 га земельних ділянок не використовуються та можуть розглядатися, як потенційні об’єкти оренди.

 

Таким чином, очевидно, що 1) Петропавлівська селищна територіальна громада має різноманітні земельні ресурси, достатні для активного розвитку сільського господарства; 2) різноманітність ландшафтів, наявність природних заказників створюють передумови для розвитку туризму.


 

1.2 Демографія і суспільні проблеми

Станом на 1 квітня 2021 року на території Петропавлівської селищної територіальної громади проживало 10 177 осіб (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Динаміка чисельності населення Петропавлівської селищної територіальної громади


Чисельність населення громади зменшилась у порівнянні із 2019 роком на 571 осіб або на 5,3%. У 2019 році природнє скорочення населення склало 86 осіб, у 2020 році – 97 осіб (рис. 1.3).


Рисунок 1.3 – Природний рух населення у Петропавлівській селищній територіальній громаді у 2019-2020 роках, осіб.


Станом на 1 квітня 2021 року у Петропавлівській громаді мешкало 804 внутрішньо переміщених особи (ВПО) із Донецької та Луганської областей.                                                                      

Станом на 2021 рік у громаді переважають чоловіки – 51,22% (5 213 особи), а жінки складають 48,78% (4964 особи).

Рисунок 1.4 – Статева структура населення Петропавлівської селищної територіальної громади у 2019-2021 (1 квартал) роках


Найбільшу чисельність становить вікова група чоловіків у віці 18-39 років – 1525 осіб (або 14,9%) та у віці 40-59 років – 1412 особи (13,9%). Серед жінок чисельність жінок старшого віку є найбільшою, на рівні 12,7%.

Отже, очевидно, що 1) для Петропавлівської громади актуальною є проблема зменшення чисельності населення як внаслідок природнього скорочення, так і внаслідок міграційних процесів; 2) чисельність жінок та чоловіків практично однакова, із незначним коливанням у різні періоди; 3) найбільшу питому вагу мали чоловіки працездатного віку від 18 до 59 років, що вказує на необхідність пошуку варіантів працевлаштування для незайнятого населення цієї групи.

 

1.3 Економічний потенціал


Станом на 1 січня 2021 року на території громади здійснювало господарську діяльність 17 товариств із обмеженою відповідальністю (із них 14 – у сфері торгівлі, 3 – у сфері діяльності автозаправних станцій), 298 фізичних осіб-підприємців та 11 селянських фермерських господарств. Основна частина ФОП зайнята в торгівлі (275), інші ж здійснюють діяльність у сфері сільського господарства (13), або надають побутові послуги (10).

Частка податків від здійснення діяльності підприємствами в Петропавлівській громаді станом на 2021 рік складає 33%. Частка податків у бюджеті від здійснення діяльності ФОП станом на 2021 рік складає 20%.

Найпоширеніша спеціалізація сільськогосподарських господарств на території громади – це рослинництво. Здебільшого в громаді вирощують пшеницю, соняшник та рапс. Основна маса вирощеного врожаю здається ТОВ «АТ Каргіл».

Найбільші роботодавці в межах громади:

- у сфері сільського господарства: АФ «Нібас», СФГ «Овен», ФГ «Відродження», СФГ «Світанок», СФГ «Мальва», ФОП Погрібняк;

- у сфері торгівлі: ТОВ «Ріджен», ФОП Вистроп, ФОП Король, ФОП Діденко, ФОП Кравченко, ФОП Матвієнко.

Також одними з найбільших роботодавців для населення громади є: ТОВ «Омега», АТ «Укрзалізниця», ДТЕК «Дніпроелектромережі».

Бюджет громади формується відповідно до положень Бюджетного кодексу України. Бюджет Петропавлівської громади на 2021 рік склав 84 385,72 тис. грн. У структурі бюджету переважають офіційні трансферти (49,01%), частка податкових надходжень складає 48,96%. Основу податкових надходжень складає податок на доходи фізичних осіб – 26,51%.

Рисунок 1.6 – Структура загального фонду власних надходжень бюджету Петропавлівської селищної територіальної громади,%

Спеціальний фонд доходів бюджету Петропавлівської селищної територіальної громади формується із:

Рисунок 1.7 – Структура використання джерел енергії для обігріву будинків

Для забезпечення потреби населення громади в енергії для опалення будинків використовується переважно кам’яне вугілля, частка якого становить 60%. Ще третину потреби забезпечує природній газ. Частка інших джерел незначна.

У Петропавлівській громаді 19,0535 га землі (територія колишнього аеродрому) можуть бути використані під будівництво станцій відновлюваної енергії. Дана територія знаходиться за 1,3 км від південної околиці смт. Петропавлівка (кадастровий номер 1223855100:01:001:7162).

Таким чином, поступова відмова від видобутку і використання кам’яного вугілля істотно впливає на населення Петропавлівської селищної територіальної громади. Суттєво зменшується кількість зайнятого населення, що доводить необхідність розвитку різних сфер економіки, у тому числі шляхом сприяння малому та середньому бізнесу з метою формування альтернативних сфер використання трудових ресурсів.

Крім того, кам’яне вугілля є основним джерелом енергії для опалення будинків. Це вказує на необхідність розробки варіантів його заміни на альтернативні джерела.

 

1.5 Професійна діяльність

Кількість зайнятого населення на початок 2021 року становила 4 144 особи. Із цієї кількості більша частина зайнятого населення працює у добувній промисловості – 1 341 особа (32,36%), 305 осіб є працівниками освіти, 213 – сфери охорони здоров’я, 173 особи зайняті в сільському господарстві, 153 – у сфері державного управління, 102 особи працюють в торгівлі, 60 осіб – у сфері транспорту та зв’язку.


Таблиця 1.3 – Зайнятість населення (станом на 1.04.2021 року)

Сфера

Кількість зайнятих осіб

% до загальної кількості зайнятого населення

ВСЬОГО:

4144

100

Добувна промисловість

1 341

32,36

Освіта

305

7,36

Охорона здоров’я

213

5,14

Сільське господарство

173

4,17

Державне управління

153

3,69

Торгівля

102

2,46

Діяльність транспорту та зв’язку

60

1,45

Інше

1797

43,36


Кількість безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості у 2018-2020 роках перевищувала 1000 осіб, що становить 10% від усього населення громади. Серед безробітних частка жінок та чоловіків практично однакова. Питома вага молоді серед безробітних становить близько 32%.

 

Таблиця 1.4 – Кількість безробітного та працевлаштованого населення

Показник

2018

2019

2020

Кількість безробітних, осіб

1109

1172

1179

Із них жінки

549

574

565

Із них молодь до 35 років

359

375

375

Кількість працевлаштованих

547

547

466


Отже, аналіз зайнятості населення Петропавлівської територіальної громади демонструє, що: 1) третина населення громади була зайнята на початок року у добувній промисловості, а отже, цих людей безпосередньо стосуватиметься процес припинення роботи вугільних підприємств; 2) серед безробітних на початок року була однакова чисельність жінок та чоловіків, хоча з огляду на припинення роботи у 2021 році шахт Благодатна та Сташкова, це співвідношення може змінитися. З огляду на це, потрібно розвивати на території види господарської діяльності, що спрямовані на зайнятість обох статей; 3) особливої уваги – у сенсі організації освітніх і виробничих процесів – потребує молодь, серед якої також великий відсоток безробітних.


1.6 Забруднення довкілля

Екологічні проблеми в Дніпропетровській області в цілому пов’язані, крім іншого, із підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря. Викиди шкідливих речовин в атмосферу у 2019 р. становили 576,9 тис. т.

Найпоширенішими забруднювачами повітря на території громади є діоксид вуглецю, а також пил із вмістом марганцю та його сполук, двоокису азоту, двоокису сірки, окислів вуглецю та ін. Окрім цього, в громаді спостерігається забруднення водних об’єктів, спричинене, крім іншого, недбалістю жителів.

На жаль, вимірювання обсягів викидів забруднювачів у атмосферне повітря на території Петропавлівської громади упродовж кількох крайніх років не здійснювалося.

Небезпечний вплив на довкілля також мають стихійні сміттєзвалища, що утворилися у різних населених пунктах громади. Станом на початок 2021 року стихійні сміттєзвалища зафіксовано у:

с. Самарське (1,6 га);

с. Лозове (0,5 га).

Збором та вивезенням твердих побутових відходів (ТПВ) у громаді займається ТОВ «Комунальщик - 2011». Однак, наразі в громаді відсутня система сортування та переробки сміття.

Поблизу м. Першотравенськ надано в оренду 5 га земель для розміщення та обслуговування підприємства для сортування ТПВ. Також у смт. Петропавлівка біля окремих багатоповерхових будинків розміщені контейнери для збору пластику та скла.

Щороку на сміттєзвалища потрапляє близько 7 000 тон твердих побутових відходів. Станом на 2021 рік тариф на вивезення ТПВ становить 26 грн з особи. Підприємство «Комунальщик - 2011» має договір з 75,5% домогосподарств (1 791 договір).

Однією із найгостріших проблем у громаді є проблема якісної питної води, обумовлена недостатньою кількість води в регіоні, відсутністю централізованого водопостачання в основної маси населення, низькою якістю води. Вода придатна більше для технічних потреб населення. Проте, питна вода в громаді відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги для води питної, призначеної для споживання людиною».

У Петропавлівській громаді переважає децентралізоване постачання питної води. До всіх населених пунктів громади здійснюється довіз питної води за попередньо сформованим графіком.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комунальщик - 2011» забезпечує населені пункти громади питною водою. Станом на початок 2021 року 1 770 домогосподарств в громаді уклали договори для отримання питної води із централізованого водогону.

Протяжність водогону в громаді станом на початок 2021 року складає 44,4 км. Водогін наявний в смт. Петропавлівка та с. Самарське. Упродовж 2019-2020 років у громаді було частково замінено зношений водогін.

У межах громади налічується 3 свердловини, з яких 1 є резервною. Виробнича потужність насосної станції становить 8,760 тис. куб. м/добу. Також у громаді наявні 2 водонапірні вежі Рожновського, проте лиш одна в робочому стані. Об’єм робочої вежі становить 0,6 тис. куб.м. Іншими джерелами питної води в громаді є криниці та свердловини – 100 шт. та 1 800 шт. відповідно. Здебільшого, криниці не є функціональними, оскільки у них немає води.

Протяжність мереж водовідведення складає 1,6 км. Стан цих мереж є задовільним. Також наявні поля фільтрації, що теж перебувають у задовільному стані.

Тарифи на питну воду є різними для промислових підприємств та населення. Так населення отримує питну воду за ціною 30 грн/куб.м, а для потреб промисловості тариф складає 35,4 грн/куб.м.

У громаді розроблені та використовуються індикатори рівня надання послуги питного водозабезпечення як частина системи індикаторів спроможності громади – набору показників, за допомогою котрих оцінюють кількісні та якісні зміни у наданні послуг органом місцевого самоврядування територіальній громаді. Оскільки за допомогою індикаторів оцінюють кількісні та якісні зміни у наданні послуг органами місцевого самоврядування, то розрізняють кількісні та якісні індикатори. Кількісні індикатори слугують для оцінки кількісних параметрів послуги (наприклад, кількість джерел водопостачання, чисельність споживачів питної води із централізованих / децентралізованих джерел тощо), а якісні індикатори, відповідно, – якісні параметри послуги (наприклад, графік подачі питної води спеціалізованим підприємством) або її об’єкта (скажімо, відповідність якості води встановленим нормативам).

Наразі Петропавлівська селищна територіальна громада користується сімома кількісними та трьома якісними індикаторами рівня надання послуги питного водозабезпечення відповідно до Методичних рекомендацій (посилання).

Отже, 1) для Петропавлівської територіальної громади важливим є поводження із твердими побутовими відходами та їх утилізації. Для вирішення проблеми ТПВ необхідно організувати сортування та переробку сміття, у тому числі у співпраці із сусідніми громадами, що включає й проведення освітньої та просвітницької діяльності для формування культури поводження із ТПВ у населення; 2) ще однією проблемою є якість забезпечення питної води. Вирішення проблеми якісного питного водопостачання потребує, крім іншого, переходу на централізоване водопостачання у громаді; 3) як один із варіантів покращення стану атмосферного повітря може розглядатися реновація териконів.


1.7 Творчі промисловості (креативні індустрії)

На території Петропавлівської громади функціонує 2 будинки культури, 4 бібліотеки та 1 музей. Усі заклади культури перебувають у комунальній власності громади. Усі наявні заклади культури знаходяться в задовільному стані.

Таблиця 1.4 – Перелік бібліотек, клубів та будинків культури 

Населений пункт

Заклад

Стан

смт. Петропавлівка

КЗК «Петропавлівська центральна публічна бібліотека Петропавлівської селищної ради»

Стан задовільний


КЗК «Петропавлівська  дитяча бібліотека Петропавлівської селищної ради»

Стан задовільний


КЗК «Петропавлівський будинок культури Петропавлівської селищної ради»

Стан задовільний


КЗК «Петропавлівський народний історико-краєзнавчий музей Петропавлівської селищної ради»

Стан задовільний

с. Лозове

«Лозівська сільська бібліотека Петропавлівської селищної ради»

Стан задовільний


«Лозівський сільський будинок культури Петропавлівської селищної ради»

Стан задовільний

Наявні два лісові масиви, що знаходяться у державній власності. Із них на території Самарської сільської ради розташований хвойний ліс площею 17,8 га. Біля смт. Петропавлівка на березі р. Бик є змішаний ліс площею 31,2 га.

Протікають дві річки: Самара та Сухий Бичок. Є два ставка біля с. Лозове площею 26,5 га та ставок на території колишнього КСП «Більшовик» площею 86,57 га.

Також у громаді є ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Петропавлівські лимани» площею 923,6 га, землі котрого передані в комунальну власність.


1.8 Туризм

У якості туристичного об’єкту на території Петропавлівської громади доцільно розглядати ландшафтні заказники с. Самарське («Суворівський ліс»). На території заказників окрім природніх об’єктів, у тому числі рослин та тварин віднесених до Червоної книги, є місця, що мають історичну цінність. Це, зокрема, прадавній курган та «Панський ставок».

Серед подієвого туризму досить умовно можна виділити:

святкування 6-7липня – обрядове свято Івана Купала ( с. Самарське, смт Петропавлівка);

14 липня – фестиваль народної творчості «Петропавлівщина барвиста»;

початок вересня – день селища смт Перопавлівка.

Для розміщення туристів є база відпочинку «Лісова казка». Максимальна кількість осіб, які можуть тут розташуватися, – 30. У наявності будиночки із можливістю розміщення по 2, 4, 5 чоловік. Харчування (сніданок та вечеря) може відбуватися на території бази. Працює бар, є пляж для купання.

У сфері обслуговування в громаді надають послуги заклади харчування (6 кафе та 1 ресторан) у смт. Петропавлівка.

Таким чином, Петропавлівська громада: 1) має географічні та історичні ресурси для формування на її території туристичних маршрутів; 2) для реалізації цього проекту повинна здійснити оцінку можливостей формування таких маршрутів та розвиток окремих локацій; 3) на перешкоді розвитку туризму має слаборозвинену туристичну інфраструктуру, зокрема для проживання та харчування туристів.


РОЗДІЛ 2. Трансформаційні зміни у Петропавлівській територіальній громаді

 

Трансформаційні зміни у Петропавлівській територіальній громаді представлені за трьома основними напрямами: демографічним, економічним та екологічним. Поточний стан справ у громаді та зміни, які відбуватимуться у процесі трансформації, відображено індикаторами (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Індикатори трансформаційних змін у Петропавлівській територіальній громаді упродовж 2021-2024 рр.

з/п

Сфера

Поточний стан

Трансформаційні заходи 

Індикатор поточного стану

Індикатор змін

1.

Демографія

1.1

природний приріст населення

подальше старіння населення, скорочення кількості працездатного населення

- Профорієнтація, перекваліфікація та навчання працівників, вивільнених із добувної промисловості, із подальшим їх працевлаштуванням в інших галузях економіки;

- Організація освітніх і виробничих процесів для молоді та із її залученням;

- Формування заходів для вирішення соціальних проблем;

- Сприяння міграції всередину громади: створення робочих місць, формування спеціального комунального житлового фонду для прибулих.

Питома вага працездатного населення 53,4%

Утримання балансу на користь працездатного населення на рівні 55%

незначний гендерний дисбаланс на користь жінок у старшій віковій групі

в середньому 200 жінок більше

в середньому на 100 жінок більше

переважання смертності над народжуваністю

в середньому – на 91 осіб / рік

в середньому – на 86 осіб / рік

наростання соціальних проблем

Рівень зареєстрованого алкоголізму 2,14% від загальної кількості населення

Рівень зареєстрованого алкоголізму менше 1%

1.2

міграція

кількість вибулих осіб переважає над кількістю прибулих

в середньому – 200 осіб / рік

в середньому – на 100 осіб / рік

1.3

зайнятість / безробіття

Високий рівень безробіття

близько 10% від населення громади

близько 5% від населення громади

переважне працевлаштування у добувній галузі

32,36% від усього зайнятого населення громади

22,17% від усього зайнятого населення громади

Високий рівень безробіття серед молоді

Молодь до 35 років серед безробітних становить в середньому 369 осіб (32% від усіх зареєстрованих)

Чисельність молоді, що зареєстрована як безробітна менше 250 осіб

2.

Економічна

2.1

бюджет

Петропавлівська громада є дотаційною

- створення суб’єктів господарювання у різних галузях

- офіційне працевлаштування працівників підприємств із достатнім рівнем заробітної плати; 

- контроль за сплатою усіх податкових платежів, що надходять до бюджету громади;

- впровадження енергозберігаючих заходів для оптимізації витрат на утримання соціальних об’єктів.

Рівень дотаційності 10,1%

Досягнення самоокупності громади

Доходи загального фонду на 1-го мешканця 1031,8 грн

Доходи загального фонду на 1-го мешканця 2000 грн

2.2

видобувна галузь і енергетика

Закриття шахт, котрі є великим роботодавцем, у регіоні

- Перепідготовка та перекваліфікація вивільнених із добувної галузі працівників.

- Залучення потенційного земельного ресурсу (19 га) громади для нарощування обсягів продукування альтернативної (сонячної) енергії.

- Мотивування мешканців громади до використання пелетів у якості альтернативного пічного палива.

- Створення підприємств, об’єднань мешканців для генерування енергії із альтернативних джерел

Вивільнення близько 575 осіб

Близько 500 осіб працевлаштовано на інших підприємствах

Висока частка викопного палива у структурі енергозабезпечення

Для опалення будинків використовується природній газ та кам’яне вугілля (60% та 33% відповідно)

Зменшення частки викопних джерел до 50%

Збільшення обсягу сонячної енергії що виробляється на території громади

Кількість СЕС, що є на території громади 44, у тому числі одна потужністю 50 кВт

Кількість СЕС, що функціонують на території громади 60 одиниць

2.3

сільське господарство

Переважає рослинництво, низькодиверсифіковане

- Інформаційна підтримка сільськогосподарських виробників щодо можливостей залучення грантових та програмних коштів;

- формування виробничих ланцюжків для місцевих виробників та переробних підприємств;

- сприяння у пошуку та залученню інвесторів;

- створення податкових преференцій (у межах місцевих податків і зборів) активним гравцям сільськогосподарської галузі.

Вирощуються в основному пшениця, соняшник, рапс

Диверсифікація продукції із трьох до 6 позицій

друга за кількістю робочих місць галузь локальної економіки

173 особи (4,17% від усього працюючого населення громади)

200 осіб (за рахунок розширення підприємств та переробки)

у галузі не створюється додана вартість

-

Продукцію із доданою вартістю створено в овочівництві, садівництві

2.4

торгівля

Найбільша кількість ФОП зареєстрована в торгівлі

- Інформаційна підтримка потенційних підприємців щодо можливостей залучення програмних та грантових коштів у бізнес-ініціативи у сфері торгівлі.

- Сприяння створенню об’єднань місцевих виробників з сторони влади;

- Реєстрація торгівельних марок для існуючих та новостворених підприємств для забезпечення просування їх продукції.

Частка податків від здійснення господарської діяльності ФОП (20%)

Збереження частки податків при збільшенні податкових надходжень

Незначна частка продукції громади, що реалізується через заклади торгівлі

1 підприємство, що реалізує власну продукцію через торгівельну мережу у громаді

5-6 підприємств, у тому числі переробних, що реалізують власну продукцію через мережу

Невисока активність торгівлі через мережі продукцією, що виготовляється на території громади

Продукція, що виготовляється у громаді, відсутня на електронних майданчиках

Продукція усіх виробничих підприємств та об’єднань присутня на спеціалізованих порталах

2.5

туризм

не використовується туристичний потенціал, не інвентаризовані об’єкти

- Розробка туристичних маршрутів, що охоплюють територію громади.

- Розвиток окремих туристичних локацій.

- Розвиток туристичної інфраструктури;.

- Інформаційна підтримка потенційних підприємців щодо можливостей залучення програмних та грантових коштів у сфері туризму.

- Формування ринку туристичних послуг.

Відсутні туристичні маршрути

1 туристичний маршрут

слаборозвинена туристична інфраструктура

1 база відпочинку. Максимальна місткість – 30 осіб

1 база відпочинку. Зелені садиби.

Максимальна кількість розміщення 200 осіб

База відпочинку та 7 закладів у смт. Петропавлівка

Додаткове відкриття по 1-2 в кожній із сільських рад

2.6

інвестиційний потенціал

Достатній інвестиційний потенціал у вигляді земельних ресурсів різного цільового призначення

- Активізація інформаційної політики щодо інвестиційних можливостей.

- Систематична участь громади у донорських програмах і грантових проектах.

12 земельних ділянок (площа 147 га)

у 50-75% земельних ділянок з’явились орендарі, у тому числі вкладено інвестиції

3.

Екологічна

3.1

атмосферне повітря

значні викиди шкідливих речовин у повітря

- Підготувати «дорожню карту» реновації териконів.

- Налагодити комунікацію із керівництвом компанії ДТЕК, або залучати спеціалістів, на засадах аутсорсингу для здійснення екологічного контролю в громаді.

Відсутній моніторинг шкідливих викидів в атмосферне повітря, зокрема діоксиду вуглецю, а також пилу із вмістом марганцю та його сполук, двоокису азоту, двоокису сірки, окислів вуглецю

організований та систематично здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря

3.2

водні ресурси

Незадовільний стан водойм

- Збільшення кількості домогосподарств, що користуються послугами централізованого водопостачання.


Потребують очищення 20 км річок

Відсутня потреба (окрім періодичних підтримуючих робіт)

низька якість  питної води

37,9% джерел децентралізованого водопостачання не відповідає санітарно-хімічним нормативам, й 16,1% – мікробіологічним

30% джерел децентралізованого водопостачання не відповідає санітарно-хімічним  нормативам, й 10% – мікробіологічним

недостатня кількість якісної питної води в окремих населених пунктах громади

2 населених пункти підключені до водогону, 54,3% домогосподарств

збільшення частки населення, що підключені до водогону до 70%

3.3

ґрунти

проблемне поводження із твердими побутовими відходами та проблема їх утилізації;

- Організувати сортування та переробку твердих побутових відходів у комплексі із іншими громадами.

- Налагодити та розвинути освітню й просвітницьку діяльність для формування культури поводження із ТПВ у населення.2 стихійних сміттєзвалища

-

наявність здеградованих постпромислових земельних ділянок

Наявність земель, що зовсім не використовуються

Використання земель для інвестиційних проектів, у тому числі для вирощування енергетичних рослин, розміщення сонячних електростанцій

РОЗДІЛ 3. SWOT-аналіз

Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Петропавлівської селищної територіальної громади розподілений за трьома напрямами: демографічний, економічний, екологічний.

 

Сильні сторони 

Слабкі сторони 

ДЕМОГРАФІЧНИЙ


Наявність достатньої кількості трудових ресурсів


Збалансованість населення за статтю.


Переважання питомої ваги людей працездатного віку обох статей
ЕКОНОМІЧНИЙ


Наявність достатньої кількості земельних ресурсів, у тому числі ріллі.


Розвине сільське господарство.


Наявність підприємств сфери послуг, у тому числі потенційної туристичної інфраструктури


Наявність історико-культурних пам’ятокБезпосередня близькість підприємств ПРАТ ДТЕК «Павлоградвугілля»,


Наявність залізничного сполучення на території громади (смт. Залізничне)


Проходження через громаду автошляху міжнародного значення М 30 (Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине)ЕКОЛОГІЧНИЙ

Наявність природного заказника державного значення «Петропавлівські лимани»


Основну частину земель становлять родючі сільськогосподарські землі

 

ДЕМОГРАФІЧНИЙ


Скорочення чисельності населення громади.


Незмінна тенденція старіння населення


Гендерний дисбаланс на користь жінок у старшій віковій групіЕКОНОМІЧНИЙ

Дотаційність бюджету громади


Слабка диверсифікованість економіки


Переважна зайнятість мешканців громади у добувній галузі промисловості


Висока частка безробітного населення


Відсутність виробничих підприємств


Відсутність переробки сільськогосподарської сировини


Низька додана вартість продукції


Неналежна якість дорожнього покриття між населеними пунктами громади (за винятком М30)


Низький рівень підприємницької активності населення


Переважне використання викопного палива для опалення житлових і робочих приміщень


Невикористання наявного туристичного потенціалу


ЕКОЛОГІЧНИЙ

Недостатня кількість і низька якість питної води


Наявність ерозованих постіндустріальних земель


Наявність двох стихійних сміттєзвалищ і відсутність узаконеного полігону твердих побутових відходів


Відсутність практики сортування сміття


Відсутність даних щодо стану повітря, ґрунтів та викидів шкідливих речовин на території громади


Можливості 

Загрози 

ДЕМОГРАФІЧНИЙ


Розвиток диверсифікованої економіки внаслідок наявності збалансованого за статтю робочої сили


Наявність чисельної групи населення молодого віку серед безробітних


Наявність працівників колишніх вугільних підприємств, що мають технічну освіту або навичкиЕКОНОМІЧНИЙ


Значний сільськогосподарський потенціал


Існування потреби у розвитку логічних центрів у регіоні та сприятливе територіально-географічне розташування громади


Наявність попиту усередині громади та навколишніх громад на альтернативні джерела енергії


Створення енергетичного кластеру на основі об’єднання власників побутових СЕС


Вирощування енергетичних рослин як перспективний напрям розвитку рослинництваДіяльність в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть територіальні громади


Бюджетна підтримка громад у процесі трансформації монопрофільних територій


Доступність коштів ЄС та національних фондів


Потужний туристичний потенціал громади


Розвиток освітньої та просвітницької діяльності


ЕКОЛОГІЧНИЙ


Покращення навколишнього середовища в громаді шляхом створення зелених зон та ревіталізації териконів


Використання здеградованих промислових земельних ділянок для розвитку альтернативної енергетики

ДЕМОГРАФІЧНИЙ


«Старіння» населення громади


Міграція молоді


Погіршення стану соціальної інфраструктури у зв’язку із перекладанням на місцеве самоврядування зобов’язань щодо її утримання


ЕКОНОМІЧНИЙ


Утримання на низькому рівні інвестиційної привабливості громади у зв’язку із продовженням або замороженням військового конфлікту на Сході України


Скорочення надходжень податків у громаду через закриття вугледобувних підприємств


Зменшення підприємницької активності у зв’язку зі скороченням чисельності, у тому числі із міграцією


Зростання безробіття серед місцевого населення


Посилення сировинного характеру місцевої економіки


Посилення суперечностей між владою та бізнесом
ЕКОЛОГІЧНИЙ

Загострення проблеми водопостачання у селах громади у зв’язку із зниженням рівня ґрунтових вод


Зростання забрудненості водойм та зменшення рівня води в них


Зростання площі деградованих земельних ділянок


Погіршення екологічної ситуації в громаді, у зв’язку із затопленням шахт


Відсутність комплексного підходу по переробці ТПВ


Зростання проблем з теплопостачанням через скорочення видобутку та здорожчанням викопних джерел енергії


Погіршення екологічної ситуації внаслідок активного використання у сільському господарстві пестицидів

Отже, SWOT-аналіз Петропавлівської територіальної громади дає змогу виокремити такі проблеми її розвитку:

 • за демографічним та соціальним напрямом:
 • подальше старіння населення;
 • скорочення кількості працездатного населення та жінок репродуктивного віку;
 • переважна зайнятість населення громади у видобувній промисловості;
 • тенденційне зростання безробіття;
 • погіршення стану об’єктів соціальної інфраструктури;
 • низький рівень громадської активності населення громади.
 • за економічним напрямом:
 • низька диверсифікація економіки громади;
 • недостатній рівень підприємницької та громадської активності жителів громади;
 • закриття шахт і відповідне вивільнення працівників;
 • переважне використання викопного палива, у тому числі вугілля, для опалення об’єктів соціальної інфраструктури та приватних будинків;
 • відсутність переробки сільськогосподарської продукції;
 • відсутність виробничих підприємств;
 • невикористання наявного туристичного потенціалу, не розвинена туристична та слаборозвинена відпочинкова інфраструктура;
 • за екологічним напрямом:
 • наявність ерозованих постіндустріальних земель;
 • недостатня кількість і неналежна якість питної води;
 • поганий стан водойм та істотне зменшення рівня води у них;
 • наявність двох стихійних сміттєзвалищ і відсутність узаконеного полігону твердих побутових відходів;
 • відсутня практика сортування сміття;
 • відсутність даних щодо стану навколишнього середовища, у саме повітря, ґрунтів, води.

№з/п

Індикатор

Одиниці виміру

Показники

Песимістичний

Оптимістичний

Реалістичний

1.

Демографічна ситуація


1.1

смертність

%

100

85

90

1.2

народжуваність

%

10

20

15

1.3

Міграція внутрішня і зовнішня

%

-20-30

+10-20

-10-20

2.

Структура економіки


2.1

Добувна промисловість [1]

 

к-ть працівників, осіб

641

641

612

2.2

Сільське господарство

к-ть працівників, осіб

273

1273

1160

2.3

Оптова та роздрібна торгівля

к-ть працівників, осіб

152

252

200

2.4

ІТ-сектор

к-ть працівників, осіб

-

140

-

2.5

Легка промисловість

к-ть працівників, осіб

-

100

20

2.6

Сфера послуг

к-ть працівників, осіб

-

220

180

2.7

Будівництво

к-ть працівників, осіб

-

280

50

2.8

Туризм

к-ть працівників, осіб

-

350

30

2.9

ВДЕ

к-ть працівників, осіб

-

450

400

3.

Екологічна ситуація


3.1

вода

к-ть джерел питного водопостачання, що не відповідають:

санітарно-хімічним нормативам, %;

мікробіологічним нормативам, %
37,9
16,1
28,5
14
30
15

3.2

повітря

об’єм викидів шкідливих речовин, т

788,3

760

786,3

3.3

ТПВ

щорічний обсяг, т

7000

4000

5000

4.

Соціальна сфера


4.1

освіта

к-ть закладів, шт.

9

12

10

4.2

медицина

к-ть закладів, шт.

2

3

3

4.3

соціальні послуги

к-ть установ, шт.

1

1

2

4.4

культура та дозвілля

к-ть закладів, шт.

5

7

6

4.5

фізкультура та спорт

 

кількість об’єктів інфраструктури, шт.

6

8

7

5.

Енергетика


5.1

споживання викопного палива

т/ рік

50 000

25 000

35 000

5.2

використання ВДЕ

об’єм спожитої енергії, МВт

7 500

15 000

10 000[1] Оскільки в Україні передбачається поетапне закриття шахт, частина шахтарів буде працевлаштована на діючих підприємствах поза межами громадами

   

Реалістичний сценарій розвитку Петропавлівської територіальної громади на 2021-2030 рр. передбачає такий розрахунок економічного балансу:

 • із ПДФО від заробітної плати у розмірі 17 100 тис грн до бюджету відраховується 18%, що складає 3 078 грн;
 • із суми 3 078 грн 60% або 1 847 грн відраховується до місцевого бюджету.

У зв’язку із скороченням вугледобувної галузі, що передбачає закриття вугледобувних підприємств, зроблено припущення, що упродовж трьох років відбудеться недоотримання ПДФО місцевим бюджетом ТГ. Відтак, упродовж 2021-2023 рр. у Петропавлівській територіальній громаді необхідно вжити ряд заходів зі створення робочих місць в умовах справедливої трансформації вугільних територій. Дані заходи повинні бути диференційовані за такими напрямами:

Таблиця 4.2 – Потенціал розвитку економіки громади

Сектор

Потенціал розвитку сектору


Кількість підприємств

Кількість робочих місць

Рівень зарплати, грн

Обсяг ПДФО, грн


на місяць

на рік

Виробництво

3

279

11457

384 913 

4 618 956

Сільське господарство, в тому числі – тваринництво

10

1160

9078 - 13601

1182060

14184720

Послуги

7

180

10533-13794

226920

2723040

Будівництво

1

50

10 533

56900

682800

Відновлювальна енергетика (ВДЕ)

1

400

13794

596000

7152000

Туризм

1

30

11457

37110

445320

Таким чином, диверсифікація монопрофільної економіки дозволить створити упродовж планового періоду 2099 робочих місць та забезпечити надходження до бюджету у вигляді ПДФО у розмірі 29 806 836 грн на рік.

Повний текст сценаріїв розвитку Петропавлівської територіальної громади представлений тут: http://crinvest.biz/community/60bdb1390d4f28df8d992ac3/profile(посилання на інвестиційний портал).

РОЗДІЛ 5. Пріоритети, цілі і напрямки діяльності

Пріоритетами трансформації Петропавлівської територіальної громади є:

 • Перетворення громади на економічно стійку територію  – передбачає диверсифікацію господарства громади, що охоплює як створення виробничих підприємств, так і розвиток сфери послуг. Запорукою економічного благополуччя є акцент на формування цінності на території за рахунок максимального розширення ланцюгів доданої вартості.
 • Перетворення громади на середовище сприятливе для розвитку людського потенціалу – передбачає формування у громаді умов комфортних для проживання, що включають наявність якісних освітніх та медичних послуг, присутність різного роду комунікацій, у тому числі для сприяння навчанню та перекваліфікації дорослого населення. У цьому контексті важливим є формування суспільної взаємодії для прояву творчого потенціалу окремих мешканців, підтримка суспільних, громадських ініціатив.
 • Розвиток громади у напрямку збереження навколишнього середовища – передбачає ощадливе використання усіх наявних ресурсів; активна політика енергозбереження; максимальна переробка усіх відходів.

Зазначені пріоритети необхідно реалізовувати шляхом досягнення оперативних цілей ефективної та результативної трансформації Петропавлівської територіальної громади (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 – Оперативні цілі трансформації Петропавлівської територіальної громади та напрями їх досягнення

№з/п

Оперативна ціль

Напрями досягнення

1

Конкурентоспроможна економіка громади

Створення виробничих підприємств різних галузей

Розвиток сільського господарства та сільськогосподарської кооперації

Формування доданої вартості на базі діючих підприємницьких ініціатив малого і середнього бізнесу

Формування сектору туристичних послуг, розбудова туристичної інфраструктури

Підвищення рівня зайнятості населення, сприяння підприємницьким ініціативам

Сприяння енергоефективності, розвиток енергозберігаючих виробництв.

Вирощування та реалізація енергетичних рослин

Активізація залучення інвестицій шляхом створення відповідних інституцій, грантову та проекту діяльність

Розвиток торгівлі, у тому числі через електронні системи продукцією власного виробництва

2

Високий рівень умов проживання


Підвищення якості надання медичних послуг, у тому числі медичної профілактики

Забезпечення надання якісних освітніх послуг

Доступність послуг водовідведення та водопостачання для усіх мешканців громади

Підвищення якості доріг, інших комунікацій

Створення умов для занять спортом для дітей та дорослих

Розвиток сектору розваг та дозвілля

Сприяння громадським ініціативам, налагодження взаємодії між владою, бізнесом та мешканцями. Створення атмосфери сприятливої до суспільної активності.

3

Орієнтована на природу громада

Запровадження енергоощадливих підходів у всіх сферах життя

Генерування та максимальне застосування сонячної енергії у громаді

Створення та розвиток підприємств із вирощування енергетичних рослин

Використання териконів для нових виробництв

Запровадження управління побутовими відходами на основі його сортування

Приведення до належного стану та збереження водойм

Збереження та утримання в належному стані лісових насаджень

Збереження та утримання в належному стані природно-заповідних зон

Весь комплекс перерахованих пріоритетів зорієнтований на забезпечення успіху трансформації Петропавлівської громади, досягнення її сталого розвитку, що передбачає збалансування економічних, соціальних та екологічних інтересів жителів.

Наразі діяльність, пов'язана з трансформацією Петропавлівської територіальної громади, лише розпочинається. Пріоритети, оперативні цілі та напрями їх реалізації, визначені у Програмі для Петропавлівської територіальної громади не є вичерпними, але вони максимально враховують існуючий соціально-економічний потенціал території і свідчать про можливості її ефективної трансформації.

У табл. 5.2 наведені проекти, що мають найбільшу цінність для громади та масштаб впливу на її соціально-економічний розвиток.

№ і назва завдання Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року або стратегії розвитку територіальної громади

Зміст заходу

Масштаб реалізації 

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

 

Очікуваний результат

найменування показника

значення показника

1

3

 

4

5

6

12

13

SOFT ПРОЕКТИ

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Розробка  техніко-економічного обґрунтування будівництва автосервісу

Регіональний


2022

селищна рада


200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена  технічна документація «Техніко-економічне обґрунтування»


Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Завдання 1.А.1. Створення та забезпечення функціонування інфраструктури підтримки бізнесу та залучення інвестицій.


Операційна ціль 1.С. Диверсифікація економіки монопрофільних

міст

Завдання 1.С.1. Створення у малих монопрофільних містах області бізнес-інкубаторів, технопарків та інше.

Розробка концепції індустріального парку на території Петропавлівської громади

Субрегіональний

2022

селищна рада


250,0

Розроблено концепцію створення індустріального парку на території Петропавлівської громади

Наявність індустріального парку створить до 800 робочих місць, надходження ПДФО до бюджету ТГ – 500 тис. грн.

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Розробка концепції логістичного центру на території Петропавлівської громади

Субрегіональний

2022-2023

селищна рада

250,0

Розроблено концепцію створення логістичного центру на території Петропавлівської громади

Наявність логістичного центру створить до 500 робочих місць, надходження ПДФО до бюджету ТГ – 300 тис.грн.

Завдання 2.С.2. Збільшення частки альтернативних джерел в

енергетичному балансі області

Виготовлення технічної документації та «ОВД (оцінка впливу на довкілля) біоенергетичного парку

Субрегіональний


2022

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена  технічна документація та «Оцінка впливу на довкілля»


Завдання 2.С.2. Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі області

Розробка техніко-економічного обґрунтування створення біоенергетичного парку

Субрегіональний


2022

селищна рада


200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена  технічна документація «Техніко-економічне обґрунтування створення біоенергетичного парку»

Завдання 2.С.2. Збільшення частки альтернативних джерел в

енергетичному балансі області

Розробка ПКД на створення біоенергетичного парку

Субрегіональний


2022

селищна рада


250,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлено ПКД на  створення біоенергетичного парку

Операційна ціль 2.В. Підвищення ефективності управління відходами

Розробка концепції та запровадження роздільного сортування сміття

Регіональний

2022-2024

селищна рада

2000,0

Запущено систему сортування сміття

Зменшення викидів вуглекислого газу внаслідок спалювання сміття

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва заводу з виробництва цегли

Регіональний

2022

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена технічна документація «Техніко-економічне обґрунтування будівництва заводу з виробництва цегли»

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Розробка ПКД на  будівництво заводу з виробництва цегли

Регіональний

2022

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлено ПКД на будівництво заводу

Завдання 2.С.2. Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі області

Виготовлення технічної документації на будівництво сонячної електростанції на будівлях КП «Петропавлівська центральна лікарня» «ОВД» (оцінка впливу на довкілля)

Регіональний

2022

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена технічна документація та «Оцінка впливу на довкілля»

Завдання 2.С.2. Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі області

Розробка ПКД та техніко-економічного обґрунтування будівництва сонячної електростанції

Регіональний

2022

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена  технічна документація та «Техніко-економічне обґрунтування»


Завдання 1.В.1. Створення сільськогосподарського виробництва на основі розвитку фермерства

Розробка  техніко-економічного обґрунтування розміщення тепличного господарства

Регіональний

2022

селищна рада

120,0

Виготовлено проєкт розміщення тепличного господарства

Виготовлена технічна документація та «Техніко-економічне обґрунтування»

Завдання 1.D.2. Розвиток промислового, зеленого, історичного, фольклорного, подієвого, екстремального та інших видів туризму

Розробка проекту туристичного маршруту «Диво Присамарського краю»

Регіональний

2022

селищна рада

100,0

Розвиток  малого підприємництва у сфері обслуговування туристів

Згенеровано потік туристів до 1 тис на рік;

сформовано перелік локацій

Операційна ціль 2.В. Підвищення ефективності управління відходами

Розробка концепції «Використання породи шахтних відвалів  для дорожнього будівництва»

Регіональний

2022- 2023

селищна рада

200,0

Розроблено концепцію пілотного проекту, впроваджено інноваційні технології, отримано їх результативність, науковий супровід пілотного проекту

Створено 6 робочих місць, надходження ПДФО до бюджету ТГ – 110  тис. грн.

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому

числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Розробка ПКД та техніко-економічного обґрунтування на створення мобільного асфальтного заводу

Регіональний

2022- 2023

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена технічна документація та «Техніко-економічне обґрунтування»

Завдання 1.В.2. Розвиток переробної промисловості в агропромисловій

сфері.

Розробка ПКД  на  будівництво консервного міні - заводу

Регіональний

2022- 2023

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена технічна документація та «Техніко-економічне обґрунтування»

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Розробка ПКД на будівництво сховища для зберігання фруктів та овочів

Регіональний

2022- 2023

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена технічна документація та «Техніко-економічне обґрунтування»

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Розробка ПКД та техніко-економічного обґрунтування по створенню сімейної пекарні

Регіональний

2022- 2023

селищна рада

200,0

Виготовлено технічну документацію

Виготовлена технічна документація та «Техніко-економічне обґрунтування»

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Розробка ПКД та техніко-економічного обґрунтування по впровадженню  енергоефективних заходів для  теплової модернізації будівлі Петропавлівського ліцею №1 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Впроваджено енергоефективні заходи для  теплової модернізації будівлі Петропавлівського ліцею

Для 582 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35 - відсоткову економію бюджетних коштів

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання

Розробка ПКД та техніко-економічного обґрунтування по впровадженню енергоефективних заходів для теплової модернізації Будівлі Петропавлівського дитячого садочка №1 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Впроваджено енергоефективні заходи для теплової модернізації будівлі Петропавлівського дитячого садочка №1

Для 145 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35 - відсоткову економію бюджетних коштів

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Розробка ПКД та техніко-економічного обґрунтування по впровадженню  енергоефективних заходів для  теплової модернізації будівлі Петропавлівського дитячого садочка №2 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Впроваджено енергоефективні заходи для теплової модернізації будівлі Петропавлівського дитячого садочка №2

Для 106 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35 - відсоткову економію бюджетних коштів

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Розробка ПКД та техніко-економічного обґрунтування по впровадженню енергоефективних заходів для теплової модернізації будівлі Петропавлівського будинку культури Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Впроваджено енергоефективні заходи для теплової модернізації будівлі Петропавлівського будинку культури

Для 500 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35 - відсоткову економію бюджетних коштів

Завдання 3.В.4. Убезпечення життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення.

Розробка ПКД на капітальний ремонт будівлі з влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень будівель Петропавлівського дитячого садочка №1 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтована та влаштована системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень Петропавлівського дитячого садочка №1 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садка, з кількістю дітей 145 осіб

Завдання 3.В.4. Убезпечення життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення.

Розробка ПКД на капітальний ремонт будівлі з влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень будівель Петропавлівського дитячого садочка №2 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтована та влаштована системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень Петропавлівського дитячого садочка №2 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка з кількістю дітей 106 осіб

Завдання 3.В.4. Убезпечення життєдіяльності та розвиток системи цивільного захисту населення.

Розробка ПКД на капітальний ремонт будівлі з влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень будівель Петропавлівського дитячого садочка №3 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтована будівля та влаштована системи протипожежного захисту Петропавлівського дитячого садочка №3 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садка, з кількістю дітей 89 осіб

Завдання 3.В.4. Убезпечення життєдіяльності та розвиток системи

цивільного захисту населення.

Розробка ПКД на капітальний ремонт будівлі з влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень будівель Петропавлівського дитячого садочка №4 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтована будівля та влаштована системи протипожежного захисту Петропавлівського дитячого садочка №4 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садка

Завдання 3.В.4. Убезпечення життєдіяльності та розвиток системи

цивільного захисту населення.

Розробка ПКД на капітальний ремонт будівлі з влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень будівель Петропавлівського дитячого садочка №5 Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтована будівля та влаштована системи протипожежного захисту Петропавлівського дитячого садочка №5 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садка, з кількістю дітей 60 осіб

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства.

Розробка ПКД на капітальний ремонт центрального стадіону в смт. Петропавлівка

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано та оснащено центральний стадіон

Створено умови для занять спортом жителів громади

Завдання 3.В.3. Поліпшення системи водопостачання та водовідведення

Розробка ПКД на капітальний ремонт Коханівського водозабору, підключення нових та оновлення існуючих водогонів по території селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Проведено капітальний ремонт системи водозабору та водопостачання

Забезпечення якісною питною водою населення громади 10 тис. осіб

Завдання 3.В.3. Поліпшення системи водопостачання та водовідведення

Корегування робочого проєкту “Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Калинова від вул. Свободи до вул. Польова в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Завдання 3.В.3. Поліпшення системи водопостачання та

водовідведення

Корегування робочого проєкту “Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Лугова та вул. Широка в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Завдання 3.В.3. Поліпшення системи водопостачання та

водовідведення

Корегування робочого проєкту “Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Свободи від вул. Соборна до вул. Калинова в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Завдання 3.В.3. Поліпшення системи водопостачання та водовідведення

Корегування робочого проєкту “Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Шевченко від вул. Червона до вул. Свободи та по вул. Свободи від вул. Шевченко до вул. Шкільна в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області.

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Завдання 3.В.1. Поліпшення комунального обслуговування населення

Корегування робочого проєкту “Реконструкція споруд та мереж каналізації смт. Петропавлівка” 

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано каналізацію

Поліпшення стану водовідведення

Завдання 3.А.2. Благоустрій населених пунктів (освітлення, дороги тощо).

Корегування робочого проекту з благоустрою території по вул. Героїв України “Заходи з озеленення та поліпшення екологічного стану населеного пункту по вул. Героїв України в смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області.

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Реконструкція паркової зони

Благоустрій території та поліпшення стану зони відпочинку

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства.

Корегування робочого проєкту “Капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячого садка №1 за адресою: вул. Миру, 73, смт. Петропавлівка Дніпропетровської області»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано покрівлю будівлі дитячого садочка №1

Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка з кількістю дітей 145 осіб

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства.

Корегування робочого проєкту “Капітальний ремонт покрівлі дитячого садка №3 за адресою: вул. Миру, 203, смт. Петропавлівка Дніпропетровської області»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відремонтовано покрівлю будівлі дитячого садочка №3

Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка з кількістю дітей 89 осіб

Завдання 3.А.2. Благоустрій населених пунктів (освітлення, дороги тощо).

Корегування робочого проєкту “Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

500,0

Відремонтовано дорожнє покриття

Забезпечено безпеку мешканців громади

Завдання 3.А.2. Благоустрій населених пунктів (освітлення, дороги тощо).

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільних доріг на території Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

500,0

Проведено капітальний ремонт доріг

Забезпечено безпеку мешканців громади. Протяжність доріг до 20 км.

Завдання 3.А.2. Благоустрій населених пунктів (освітлення, дороги тощо).

Виготовлення ПКД на облаштування тротуарів та велодоріг на території Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

500,0

Облаштовано тротуари та велодороги на території Петропавлівської селищної ради

Покращено умови проживання жителів громади, її інфраструктуру, підвищено безпеку дорожнього руху. Орієнтовна протяжність до 15 км.

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Виготовлення ПКД на освітлення населених пунктів селищної ради с. Самарське, с. Лугове

Регіональний

2022-2024


селищна рада

500,0

Освітлено населенні пункти с. Самарське, с. Лугове

Протяжність вулиця для освітлення до 70 км.

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Виготовлення ПКД на впровадження  енергоефективних та енергозберігаючих заходів на освітлення центральних вулиць селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

500,0

Освітлено центральні вулиці громади  за новітніми технологіями з використанням сонячних панелей

Протяжність вулиць із освітленням до 30 км.

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт 4-го, 5-го поверхів та даху 5-ти поверхового корпусу КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

300,0

Відновлено роботу аварійних поверхів; створено реабілітаційне відділення, психіатричне відділення

е менше 50 нових робочих місць;

додатково підписані пакети з НСЗУ по наданню відповідних медичних послуг

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

500,0

Відновлено роботу інфекційного відділення. Надання медичних послуг по лікуванню населення від інфекційних захворювань

15 робочих місць, додатково підписаний пакет з НСЗУ по наданню відповідних мед. послуг

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівлі моргу КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Відновлено роботу моргу, надання послуг з проведення розтину

 3 робочих місця; не менш 500 тис. грн. - надходження ПДФО до бюджету громади

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я

Виготовлення ПКД на будівництво корпусу для відділення первинної медицини

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200,0

Збудовано корпус для відділення первинної медицини

Окрема будівля. що відповідає усім сучасним вимогам

Завдання 3.А.2. Благоустрій населених пунктів (освітлення, дороги тощо).

Виготовлення ПКД на будівництво автомобільної стоянки на території КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

150,0

Створено автостоянку для транспорту

Розвантажено проїзну частину від автотранспорту, зменшено кількість порушень з ПДР

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я

Виготовлення ПКД на капітальний ремонт злітно-посадочного майданчика та підходу до нього

Регіональний

2022-2024

селищна рада

150,0

Відремонтовано  злітно-посадочний майданчик  та підхід до нього

Організовано екстрене медичне авіасполучення

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я

Виготовлення ПКД капітальний ремонт покрівлі трьохповерхового корпусу КП “Петропавлівська ЦЛ”ПСР”

Регіональний


2021


селищна рада


99,0

Виготовлено ПКД на ремонт покрівлі  КП “Петропавлівська ЦЛ”ПСР”

Забезпечено якісну та повноцінну роботу КП “Петропавлівська ЦЛ”ПСР”

Завдання 3.А.4. Обладнання зон відпочинку (парків, скверів, зелених зон, пляжів тощо)

Виготовлення ПКД на створення паркової зеленої зони на території КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

5000,0

Створено паркову зелену зону

Відпочинок та лікування пацієнтів КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері охорони здоров’я

Виготовлення ПКД на ремонт хірургічного відділення КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

250,0

Відновлено роботу хірургічного, гінекологічного та реанімаційного відділень

Створено/збережено 45 робочих місць,

додатково підписані пакети з НСЗУ по наданню відповідних медичних послуг

Завдання 3.А.4. Обладнання зон відпочинку (парків, скверів, зелених зон, пляжів тощо)

Виготовлення ПКД на облаштування скейт- парку на території смт. Петропавлівка

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1500,0

Виготовлено ПКД на облаштування скейт-парку на території смт.Петропвлівка

Створення умов для дозвілля дітей на території громади, чисельність яких більше 1500 осіб

ВЕЛИКІ РОЗВИТКОВІ ПРОЕКТИ
Завдання 2.С.2. Збільшення частки альтернативних джерел в

енергетичному балансі області

Створення біоенергетичного парку. Вирощування енергетичної верби. Виробництво щепи

Субрегіональний

2022-2024


селищна рада


1140,0

 Створено енергетичний парк. Наявні альтернативні джерела палива для використання

Не менше 9 нових робочих місць;

не менше 400 тис. грн. - надходження ПДФО до бюджету громади.

Завдання 2.С.2. Збільшення частки альтернативних джерел в енергетичному балансі області

Будівництво сонячної електростанції на будівлях КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

11500,0

Створено власну сонячну електростанцію

Генерування сонячної енергетики потужністю 500 кВт, енергонезалежність лікарні

Завдання 1.В.1. Створення сільськогосподарського виробництва на основі розвитку фермерства.

Створення та налагодження роботи тепличного господарства

Регіональний


2022-2024


селищна рада


470,0

Побудовано тепличне господарства та налагоджено його роботу

Не менше 10 нових робочих місць;

не менш 400 тис. грн. - надходження ПДФО до бюджету громади

Завдання 1.В.2. Розвиток переробної промисловості в агропромисловій сфері.

Будівництво консервного міні – заводу (переробка овочів та фруктів)

Регіональний


2022-2024


селищна рада


20000,0

Створено консервний  завод по переробці овочів та фруктів (консервація та маринування)

Не менше 50 нових робочих місць;

2,2 млн. грн. - надходження ПДФО до бюджету громади

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Будівництво та налагодження роботи заводу із виготовлення керамічної оздоблювальної цегли, виробництва декорованої цегли

Регіональний


2022-2023


селищна рада


34000,0

Створено цегляний завод для виготовлення керамічної оздоблювальної цегли, декорованої цегли

Забезпечено обсяг виробництва до 580 тис. шт./рік умовної цегли;

Створено не менше 100 робочих місць;

не менше 4,1 млн. грн. надходжень ПДФО до бюджету громади

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Будівництво сховища для зберігання фруктів та овочів

Регіональний

2021-2022

ФОП Діденко

250,0

Побудовано та облаштовано сховище для зберігання фруктів та овочів.

Приріст валової доданої вартості територіальної громади

Не менше 15 робочих місць, надходження ПДФО у розмірі 198 тис грн. до бюджету громади

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Створення мобільного асфальтного заводу

Регіональний

2022-2024


селищна рада


1000,0

Створено мобільний завод по виготовленню асфальту. Прискорено роботи по благоустрою території громади

Не менше 5 нових робочих місць, не менше 66 тис. грн ПДФО до бюджету громади

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Будівництво автосервісу з комплексного обслуговування та ремонту легкової, вантажної та спеціалізованої техніки

Регіональний

2022-2024

селищна рада

12000,0

Створено автосервіс з наданням широкого спектру послуг з обслуговування та ремонту автотранспорту

Не менше 5-10 нових робочих місць. Надання послуг з обслуговування  приватного та державного автотранспорту  в радіусі 60 км, не менше 200 тис грн ПДФО до бюджету громади

МАЛІ РОЗВИТКОВІ ПРОЕКТИ

Операційна ціль 1.А. Зменшення економічних дисбалансів, у тому числі на основі розвитку промислово-виробничого комплексу

Сімейна пекарня

Регіональний

2022

ПП Андрейчук О.П.

580,0

Створена сімейна пекарня (випікається та реалізується хлібобулочна продукція)

Не менше 5 нових робочих місць; не менше 64 тис. грн на рік надходжень ПДФО до бюджету ОТГ

ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Капітальний ремонт покрівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 з професійним навчанням (ПКД виготовлено)

Регіональний


2021-2024


селищна рада


1600,0

Виготовлено проєкт у 2021 році та здійснено “Капітальний ремонт покрівлі спального корпусу Петропавлівського ліцею №2 з професійним навчанням

 Зменшення витрат на  теплопостачання, та забезпечення постійного перебування дітей у закладі

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Впровадження  енергоефективних заходів для  теплової модернізації будівлі Петропавлівського ліцею №1 Петропавлівської селищної ради

Регіональний


2022-2024


селищна рада


2300,0

Впроваджено  енергоефективні заходи для  теплової модернізації   будівлі Петропавлівського ліцею

Для 582 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35% економію бюджетних коштів

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства.

Капітальний ремонт будівлі Петропавлівського дитячого садочка №1 Петропавлівської селищної ради Дніпропетровської області

Регіональний


2022-2024

селищна рада


1700,0

Впроваджено  енергоефективні заходи для  теплової модернізації   будівлі Петропавлівського дитячого садочка №1

Для 145 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35 - відсоткову економію бюджетних коштів

Проведення капітального ремонту Будівлі Петропавлівського садочка №2 Петропавлівської селищної ради

Регіональний


2022-2024

селищна рада


1700,0

Впроваджено енергоефективні заходи для  теплової модернізації будівлі Петропавлівського дитячого садочка №2

Для 106 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35% економію бюджетних коштів

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства

Капітальний ремонт будівлі Петропавлівського будинку культури Петропавлівської селищної ради

Регіональний


2022-2024

селищна рада


2300,0

Впроваджено енергоефективні заходи для теплової модернізації будівлі Петропавлівського будинку культури

Для 500 осіб створено нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування в школі в опалювальний період, отримано 35% економію бюджетних коштів

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства.

Капітальний ремонт Петропавлівського дитячого садочка №1 Петропавлівської селищної ради

Регіональний2021-2023селищна рада950,0

Відремонтовані  та облаштовані системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень Петропавлівського дитячого садочка №1 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка з кількістю дітей 145 осіб

Капітальний ремонт Петропавлівського дитячого садочка №2 Петропавлівської селищної ради

Регіональний2022-2024селищна рада900,0

Відремонтовані та облаштовані системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень Петропавлівського дитячого садочка №2 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка з кількістю дітей 106 осіб

Капітальний ремонт Петропавлівського дитячого садочка №3 Петропавлівської селищної ради

Регіональний2022-2023селищна рада900

Відремонтовані будівля та облаштована системи протипожежного захисту Петропавлівського дитячого садочка №3 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка, з кількістю дітей 89 осіб

Капітальний ремонт Петропавлівського дитячого садочка №4 Петропавлівської селищної ради

Регіональний2022-2023селищна рада850,0

Відремонтовано будівлю та облаштовано систему протипожежного захисту Петропавлівського дитячого садочка №4 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка

Капітальний ремонт Петропавлівського дитячого садочка №5 Петропавлівської селищної ради

Регіональний2022-2023селищна рада850,0

Відремонтовано будівлю та облаштовано систему протипожежного захисту Петропавлівського дитячого садочка №5 Петропавлівської селищної ради

 Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка з кількістю дітей 60 осіб  

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства.

Капітальний ремонт центрального стадіону в смт. Петропавлівка

Регіональний

2022-2024

селищна рада

6050,0

Відремонтовано та оснащено центральний стадіон

Створено умови для занять спортом жителів громади

Завдання 3.В.3. Поліпшення системи водопостачання та

водовідведення

Капітальний ремонт Коханівського водозабору, підключення нових та оновлення існуючих водогонів по території селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

5000,0

Проведено капітальний ремонт системи водозабору та водопостачання

Забезпечення якісною питною водою населення громади 10 тис. осіб

Завдання 3.В.3. Поліпшення системи водопостачання та водовідведення


Завдання 3.В.1. Поліпшення комунального обслуговування населення

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Калинова від вул. Свободи до вул. Польова в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1500,0


Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Лугова та вул. Широка в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1800,0

Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Свободи від вул. Соборна до вул. Калинова в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

400,0

Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Шевченко від вул. Червона до вул. Свободи та по вул. Свободи від вул. Шевченко до вул. Шкільна в смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

700,0

Відремонтовано водопровідну мережу

Забезпечено якісною питною водою жителів громади

Реконструкція споруд та мереж каналізації смт. Петропавлівка”

Регіональний

2022-2024

селищна рада

4650,0

Відремонтовано каналізацію

Поліпшення стану водовідведення

Завдання 3.А.4. Обладнання зон відпочинку (парків, скверів, зелених зон, пляжів тощо)

Благоустрій території по вул. Героїв України в смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

9100,0

Реконструкція паркової зони

Благоустрій території та поліпшення стану зони відпочинку

Завдання 3.С.2. Розвиток громад (освітня, культурна та інші сфери життєдіяльності громади), зокрема на засадах партнерства.

Капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячого садка №1 за адресою: вул. Миру, 73, смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

2100,0

Відремонтовано покрівлю будівлі дитячого садочка №1

Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка, з кількістю дітей 145 осіб

Капітальний ремонт покрівлі дитячого садка №3 за адресою: вул. Миру, 203, смт. Петропавлівка Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1125,0


Відремонтовано покрівлю будівлі дитячого садочка №3

Повноцінна та безпечна робота дитячого садочка, з кількістю дітей 89 осіб

Завдання 3.А.2. Благоустрій населених пунктів (освітлення, дороги

тощо).

Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна смт. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області

Регіональний

2022-2024

селищна рада

27750

Відремонтовано дорожнє покриття

Забезпечено безпеку мешканців громади

Капітальний ремонт автомобільних доріг на території Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

200000,0

Проведено капітальний ремонт доріг

Забезпечено безпеку мешканців громади Протяжність доріг до 20 км

Облаштування тротуарів та велодоріг на території Петропавлівської селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

100000,0

Облаштовано тротуари та велодороги на території Петропавлівської селищної ради

Покращено умови проживання жителів громади, її інфраструктуру, підвищено безпеку дорожнього руху. Орієнтовна протяжність до 15 км.

Завдання 2.С.1. Зменшення обсягів енергоспоживання.

Освітлення населених пунктів селищної ради с. Самарське, с. Лугове

Регіональний

2022-2024


селищна рада

1500,0

Освітлено населенні пункти с. Самарське, с. Лугове

Протяжність вулиць для освітлення до 70 км

Впровадження  енергоефективних та енергозберігаючих заходів на освітлення центральних вулиць селищної ради

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1500,0

Освітлено центральні вулиці громади  за новітніми технологіями з використанням сонячних панелей

Протяжність вулиць із освітленням до 30 км

Завдання 2.А.2. Захист водних ресурсів

Виконання робіт по очищенню річки Бик, Самара та благоустрій прилеглої території

Регіональний

2022-2024

селищна рада

20000,0


Виконано заходи з очищення русла ріки Самари та Бик від мулу та благоустрій прилеглої території

Протяжність річок у межах громади до 20 км

Завдання 3.В.4. Убезпечення життєдіяльності та розвиток системи

цивільного захисту населення.

Капітальний ремонт, облаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень Комунального підприємства “Петропавлівська центральна лікарня” Петропавлівської селищної ради” за адресою Дніпропетровська область, Петропавлівський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 102

Регіональний2021-2024селищна рада3588,3525

Відремонтована  та облаштована системи пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, система передачі тривожних сповіщень Комунального підприємства “Петропавлівська центральна лікарня” Петропавлівської селищної ради” за адресою Дніпропетровська область, Петропавлівський район, смт. Петропавлівка, вул. Миру, 102

 Забезпечено якісну та повноцінну роботу КП “Петропавлівська ЦЛ”ПСР”

Завдання 3.С.1. Підвищення якості та доступності послуг у сфері

охорони здоров’я

Капітальний ремонт 4-го, 5-го поверхів та даху 5-ти поверхового корпусу КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

16000,0

Відновлено роботу аварійних поверхів; створено реабілітаційне відділення, психіатричне відділення

 Не менше 50 нових робочих місць;

додатково підписані пакети з НСЗУ по наданню відповідних медичних послуг


Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

5000,0

Відновлено роботу інфекційного відділення. Надання медичних послуг по лікуванню населення від інфекційних захворювань

15 робочих місць, додатково підписаний пакет з НСЗУ по наданню відповідних мед. послуг


Ремонт хірургічного відділення КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

250,0

Відновлено роботу хірургічного, гінекологічного та реанімаційного відділень

Створено/збережено 45 робочих місць,

додатково підписані пакети з НСЗУ по наданню відповідних медичних послуг


Капітальний ремонт будівлі моргу КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

2000,0

Відновлено роботу моргу, надання послуг з проведення розтину

 3 робочих місця;

не менш 500 тис. грн. - надходження ПДФО до бюджету громади


Капітальний ремонт покрівлі  на 3х поверхового корпусу КП “Петропавлівська ЦЛ”ПСР”

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1500,0

Проведено капітальний ремонт покрівлі 3х поверхового корпусу КП “Петропавлівська ЦЛ”ПСР”

Повноцінна та безпечна робота лікарні


Будівництво корпусу для відділення первинної медицини

Регіональний

2022-2024

селищна рада

10000,0

Збудовано корпус для відділення первинної медицини

Окрема будівля. що відповідає сучасним вимогам та нормативам

Будівництво автомобільної стоянки на території КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1500,0

Створено автостоянку для транспорту

Розвантажено проїзну частину від автотранспорту, зменшено кількість порушень з ПДР

Капітальний ремонт  злітно-посадочного майданчика та підходу до нього

Регіональний

2022-2024

селищна рада

250,0

Відремонтовано  злітно-посадочний майданчик  та підхід до нього

Екстрене медичне авіасполучення

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Завдання 3.А.4. Обладнання зон відпочинку (парків, скверів, зелених зон, пляжів тощо)

Створення паркової зеленої зони на території КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Регіональний

2022-2024

селищна рада

5000,0

Створено паркову зелену зону

Відпочинок та лікування пацієнтів КП «Петропавлівська центральна лікарня»

Завдання 3.А.4. Обладнання зон відпочинку (парків, скверів, зелених зон, пляжів тощо)

Облаштування скейт-парку на території смт. Петропавлівка

Регіональний

2022-2024

селищна рада

1500,0

Облаштовано скейт-парк на території смт. Петропавлівка

Створення умов для дозвілля дітей на території громади, чисельність яких більше 1500 осіб


555032,3525РОЗДІЛ 6. Досвід Німеччини і Польщі, приклади проектів для впровадження в громаді

Із великої кількості впроваджених і діючих проектів на території Польщі та Німеччини за критерієм можливості їх впровадження на території Петропавлівської громади відібрано найбільш перспективні для неї.

 

Таблиця 6.1 – Польські проекти, можливі для реалізації у Петропавлівській територіальній громаді

№з/п

Назва проекту/програми

Обґрунтування для застосування

1

LOKAL – використання шахтних вод як джерела тепла для опалення житлових і сервісних будинків

У зв’язку із закриттям шахт і скороченням видобутку вугілля, перед громадою стоїть завдання максимально перейти на альтернативні джерела енергії. Одним із ресурсів може бути шахтна вода.

2

MANAGER – управління шахтними водами для обмеження загроз довкіллю після закінчення гірничої експлуатації.

У громаді однією із основних проблем є водопостачання.

3

Ствол «Ярослав Домбровскі». Можливості використання шахтних вод – питна вода

4

Можливості використання шахтних вод – промислова вода. Копальня «Болеслав Смяли»

5

RECOVERY – збільшення ефективності процесу ревіталізації територій, котрі деградували внаслідок гірничої діяльності

Внаслідок діяльності шахт залишаються великі площі деградованих територій. Запропонований проект показує, як провести відновлення ґрунтів і насадження рослин. Це позитивний вплив на навколишнє середовище.

6

MEGAPlus – пласти вугілля як джерело неконвенціального газу – перспективи для технології метану пластів вугілля та підземної газифікації вугілля (отримання енергії з пластів)

Проект демонструє приклад застосування відновлюваного джерела енергії для обігріву будинків.

7

MISCOMAR+ – вирощування енергетичних рослин на деградованих промисловістю територіях, невикористовуваних і маргінальних ґрунтах

Реалізація проекту на території Петропавлівської громади дозволить раціонально задіяти здеградовані постіндустріальні земельні ділянки. Вирощені енергетичні рослини в майбутньому використовуватимуться як джерело відновлювальної енергії для обігріву приватних будинків та інших будівель. Як додатковий фактор проект має позитивний вплив на озеленення і покращення стану навколишнього середовища.

8

Розробка системи управління післявидобувними гірничими територіями у межах Сілезького воєводства OPI-TPP 2.0

На території громади є вільні приміщення і земельні ділянки, дані про котрі доцільно оцифрувати. Це своєрідна платформа для інвесторів, які зможуть отримати детальну інформацію про зацікавлені об’єкти.

9

Катовіцька спеціальна економічна зона (KSSE)

Проекти є добрим прикладом для Петропавлівської громади, як можливість розвитку територій, створення нових робочих місць, залучення інвесторів.

10

Створення промислового парку «ЕкоПарк» м. Пекари-Сілезьке

11

Веб-сайт проекту «Державні послуги як важливий фактор місцевого розвитку в муніципалітетах агломерації Валбжих»

Основною метою проекту є поліпшення якості та доступності державних послуг шляхом удосконалення системи їх надання мешканцям.

12

«Активні разом»

Через втрату чи зміну місця роботи частина населення перебуває у злиднях, соціальній ізоляції, залежить від соціальних виплат. Мета проекту полягала у відновленні здатності учасників до нормально функціонування в суспільстві.

Таблиця 6.2 – Німецькі проекти, можливі для реалізації у Петропавлівській територіальній громаді

№з/п

Назва проекту/програми

Обґрунтування для застосування

1

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МІЖФІРМОВИХ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  – програма спрямована на реформування професійно-технічної освіти відповідно до вимог цифрової економіки.

Може бути використана на території Петропавлівської територіальної громади для реформування діяльності відділення ДПТНЗ "Межівське професійно-технічне училище". Передбачає створення центрів для навчання цифрових навичок для потреб малого та середнього бізнесу.

5

ПРОГРАМА БУДИНКІВ КІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ – програма спрямована на створення простору для спілкування між різними соціальними групами у межах певної території.

Має чітку соціальну спрямованість і універсальний характер, адже дозволяє за налагодити соціальний діалог між різними соціальними групами. Виділяється 9 типів будників, вибір спрямованості яких залежить від місцевої влади. Актуальна для громади у контексті налагодження співпраці і комунікацій.

6

 «ІNNOVATIONCITY RUHR» комплекс проектів, спрямованих на зменшення викидів вуглецевого газу у межах певної території вдвічі.


Він містить численну кількість проектів, які можуть бути використані у діяльності усіх громади. Це стосується використання альтернативних джерел енергії для забезпечення електропостачання приватних будинків та комунальних підприємств, забезпечення виробничих процесів, перевезення пасажирів. Для території усіх трьох громад може бути єдиний інформаційний ресурс, метою якого є формування спільних проектів, що забезпечують можливість відмови від вугілля і використання чистої енергії, підвищення енергоефективності існуючих споруд і виробництв.

7

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК У ВЕЛЬХАЙМЕРІ – створення та функціонування індустріального парку на території колишньої шахти для сприяння розвитку бізнесу.

У той же час формування індустріального парку за зразком реалізованого у Німеччині енергетичного та технологічного парку у Вельхаймері можливе на території Петропавлівської громади, оскільки для його реалізації потребується великі території, у тому числі колишніх шахт. У той же час переваги від існування поряд отримують усі сусідні громади.

8

 «ІНІЦІАТИВА ШАХТНОГО ГАЗУ» ШТАТУ ПІВНІЧНИЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛІЯ передбачає використання шахтного газу для задоволення потреб у електроенергії та тепловій енергії.

Джерелом такої енергії є шахти (закриті шахти), що є на території Петропавлівської  громади. Крім того, існує потреба у заміні викопного палива, як джерела енергії, що активно використовується у громаді.

 

ЛАБОРАТОРІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МІСТЕЧКА – ІННОВАЦІЙНЕ МІСТЕЧКО є прикладом реформування освіти, у тому числі професійно-технічної відповідно до потреб ринку.

Цей досвід важливий для Петропавлівської територіальної громади, оскільки, як на ї території є ДПТНЗ "Межівське професійно-технічне училище".

При реформуванні лабораторії створено масштабну модель використання альтернативних джерел енергії, яка служить наочним прикладом і майданчиком для навчання студентів. Такий принцип доцільно використати і для реформування ДПТНЗ "Межівське професійно-технічне училище".

10

ПPОЕКТ «РЕЙНСЬКИЙ ЯБЛУЧНИЙ ШЛЯХ»  – зелений маршрут, метою створення якого є формування доданої вартості у туризму.


Може бути прикладом для розвитку туризму у регіоні, у тому числі зелених маршрутів. Ключові складові цього проекту дозволять створити на території Петропавлівської громади туристичний маршрут, який сприятиме збуту продукції місцевих фермерських господарств, стимулюватиме розвиток інших послуг.

РОЗДІЛ 7. Моніторинг виконання Програми


Моніторинг – це постійний процес збору даних про хід виконання Програми і показники, що досягаються у період її реалізації.

Моніторинг виконання Програми є інструментом управління, що забезпечує ефективне планування та розподіл ресурсів, періодичну оцінку та коригування дій, котрі здійснюються задля реалізації Програми.

Для проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Програми визначають:

систему показників – статистичні показники та/або показники внутрішньої системи звітності територіальної громади є передумовою ефективного контролю за процесом реалізації Програми. Визначені показники моніторингу мають кількісний характер та відображають результати виконання Програми;

відповідальних за проведення моніторингу виконавців – визначення конкретного суб’єкта відповідальності за здійснення моніторингу є передумовою реалізації програмних заходів вчасно та ефективно;

порядок і строки проведення моніторингу – циклічна звітність виконує аналітичну, рекомендаційну, а також інформаційну та промоційну функції.

Основними інструментами моніторингу будуть звіти про:

-        стан соціально-економічного розвитку Петропавлівської територіальної громади;

-        реалізацію Програми трансформації Петропавлівської ТГ.

Ці звіти стануть основою прийняття подальших рішень щодо реалізації Програми та відображатимуть потребу в адаптації наступних кроків до об’єктивних потреб громади та зміни локальних соціально-економічних умов.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність коригування/оновлення Програми та стимулювання її реалізації. Результати моніторингу доцільно визначати у щорічних звітах.

Впровадження кожного заходу повинно розглядатися з точки зору його реалізації, тому при оцінці прогресу та ефективності трансформації, крім перевірки реалізації проектів, пропонується в певних циклах перевіряти низку показників (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 – Показники для здійснення моніторингу виконання Програми трансформації Петропавлівської територіальної громади

Показник

Очікуваний напрямок змін

ЦІЛЬ 1. Конкурентоспроможна економіка громади

Рівень диверсифікації економіки

Збільшується

Кількість кооперативів, та інших об’єднань виробників

Збільшується

Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції

Збільшується

Питома вага сільськогосподарських товаровиробників, що створюють додану вартість

Збільшується

Валова додана вартість, створена на території громади

Збільшується

Додана вартість від туристичних послуг

Збільшується

Кількість об’єктів туристичної інфраструктури

Збільшується

Частка самозайнятого населення

Збільшується

Рівень зайнятості населення

Збільшується

Енергомісткість продукції (робіт, послуг), що виготовлена на території

Зменшується

Площа земель, що зайняті під вирощування енергетичних рослин

Збільшується

Обсяг інвестицій, залучених у громаду

Збільшується

Кількість реалізованих інвестиційних проектів

Збільшується

Обсяг продукції, реалізованої на території громади, у тому числі через електронні мережі

Збільшується

Питома вага дорослих (у віці 25-64), які навчаються або підвищують кваліфікацію

Збільшується

Кількість виграних грантових і донорських проектів

Збільшується

2. Високий рівень умов проживання 

Питома вага медичних закладів, шо відповідають діючим нормативам у відповідній галузі

Збільшується

Відсоток смертності людей від онко- та серцево-судинних захворювань

Зменшується

Питома вага медичних закладів, що уклали договори з НСЗУ

Збільшується

Питома вага освітніх закладів, шо відповідають діючим нормативам у відповідній галузі

Збільшується

Питома вага домогосподарств та об’єктів інфраструктури, що отримують послуги із водопостачання та водовідведення

Збільшується

Питома вага мешканців, які отримують воду, стан якої не відповідає вимогам

Зменшується

Протяжність доріг, що потребують капітального ремонту

Зменшується

Відсоток жителів громади, які позитивно оцінюють якість послуг, що надаються органами влади

Збільшується

Чисельність учасників заходів, організованих громадськими осередками, туристичними компаніями та творчими індустріями на 1000 мешканців

Збільшується

Питома вага громадських та житлових зелених зон у громаді від загальної площі

Збільшується

3. Орієнтована на природу громада

Загальний обсяг енергії, генерованої на території громади за рахунок альтернативних джерел, у тому числі від сонячної енергії

Збільшується

Сума економії коштів бюджетних установ від запровадження енергозберігаючих заходів

Збільшується

Кількість суб’єктів господарювання (підприємств), що займаються вирощування енергетичних рослин

Збільшується

Кількість реалізованих проектів по використанню териконів

Збільшується

Питома вага побутових відходів, що сортуються/відправляються на переробку

Збільшується

Середньорічна концентрація у повітрі суспендованого пилу класу IV у Петропавлівській громаді [мг / м3]

Зменшується

Частка спустошених та деградованих земель, що потребують рекультивації, у загальній площі (%)

Зменшується

Питома вага спустошених та деградованих земель, що використовуються

Збільшується

Частка водойм (у км для річок, га для ставків), стан яких незадовільний

Зменшується

Частка лісових насаджень та природно заповідних зон (у га від загальної площі), стан яких незадовільний

Зменшується


РОЗДІЛ 8. Джерела фінансування і механізми реалізації

Ефективна реалізація Програми залежить, серед іншого, й від належного фінансового забезпечення проектів розвитку Миколаївської громади, передбачених даним програмним документом.

Реалізація проектів, охоплених Програмою, відбуватиметься за рахунок коштів, залучених із таких джерел фінансування:

 • обласний бюджет;
 • бюджет громади;
 • державні програми;
 • міжнародні грантові та донорські ресурси;
 • інвестиційні фонди;
 • кредити.


Механізм реалізації Програми охоплює такі послідовні дії :

 • вибір пріоритету діяльності – задля збалансування значної кількості трансформаційних викликів, що постали перед Петропавлівською територіальною громадою, та невідповідного обсягу фінансових ресурсів на їх нейтралізацію, процес прийняття рішень у межах реалізації Програми вимагатиме ранжування пріоритетності завдань та проектів. Для оптимального ранжування доцільно використовувати такі критерії: 1) наявність або стадія розробки техніко-економічного обґрунтування проекту; 2) відповідність цілям інших програмних та стратегічних документів громади; 3) реальність реалізації проекту (наявність передумов, ресурсів тощо); 4) можливість налагодити партнерські відносини;
 • активізація інституційної (виконавчої) мережі – найбільш раціональним шляхом реалізації Програми є втілення проектів та здійснення програмних заходів на базі уже чинної інституційної (виконавчої) мережі. Тобто, йдеться про те, що основними виконавцями Програми мають стати виконавчі органи місцевого самоврядування територіальної громади;
 • активізація інфраструктурного ресурсу (потенціалу) – задля ефективної реалізації Програми доцільно максимально використовувати наявний у громади інфраструктурний ресурс (потенціал);
 • операціоналізація трансформаційних процесів – максимально якісне втілення програмних заходів у життя передбачає «подрібнення» значних за обсягом завдань на конкретні заходи та кроки, котрі простіше здійснити у часі та просторі, а також легше планувати, контролювати та коригувати. Із цією метою необхідно розробити деталізований план реалізації програмних заходів та проектів, враховуючи у ньому наявні ресурси та потреби та визначаючи черговість їх впровадження, відповідальних осіб, хронологічні межі та індикатори досягнень.
 • Контроль за виконанням Програми здійснюватиметься у формі щоквартального моніторингу для забезпечення можливості оперативного коригування ходу реалізації проектів.

Реалізація проектів, передбачених Програмою, має відбуватися прозоро та відкрито.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux